Welcome to Kamol Hospital - Cosmetic & Plastic Surgery

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

Information

  • โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
    บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ
    1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310
  • จันทร์ - อาทิตย์ 08:30−18:00
  • +662 559 0155
  • +662 559 2808
  • customercare@kamolhospital.com

Connect with Kamol